+48 601 339 956  (pon-pt 9:00-16:00)

Polityka Prywatności

Sklepu internetowego Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o.

(dalej „Polityka Prywatności”) 1. Informacje ogólne

  1. Polityka Prywatności skierowana jest do osób korzystających ze sklepu internetowego Smurfit Kappa Polska sp. o. o., prowadzonego pod adresem: www.esklep.smurfitkappa.pl oraz jego podstron (dalej „Serwis”).

  2. W niniejszej Polityce Prywatności zostały przedstawione zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych osób korzystających z Serwisu: klientów Serwisu (dalej „Klient”) oraz osób wchodzących na stronę Serwisu niebędących Klientami (dalej „Użytkownik strony”).

  3. Dane gromadzone są bezpośrednio od osób korzystających z Serwisu w związku
   z korzystaniem przez nich z usług Serwisu, w tym w związku z zawieraniem umów z Deka Trans sp. z o.o. poprzez Serwis.

  4. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym z Serwisu ochrony prywatności, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. z 2002 r., NR 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO".

 

 1. Administratorzy danych osobowych

  1. Administratorami danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu są:

   1. Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03 – 163), przy ul. Klasyków 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000019030, NIP 525-18-76-057 oraz kapitał zakładowy w wysokości 23.519.100zł PLN, e-mail kontaktowy: esklep@smurfitkappa.pl (dalej „SKP"),

reprezentowana przez: _______________________, w szczególności w zakresie świadczenia usługi założenia i prowadzenia konta w Serwisie, usługi newslettera oraz obsługi formularza kontaktowego w Serwisie;

   1. Deka Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05 – 800), przy ul. Parzniewskiej 18 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000712499, NIP 5342572050 oraz kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 PLN, e-mail kontaktowy: smurfitkappa@dekatrans.pl (dalej „Deka Trans"),

reprezentowana przez:________________________,w szczególności w zakresie zawierania i realizacji umów sprzedaży produktu/produktów oferowanych w Serwisie oraz rozpatrywania reklamacji,

zwani dalej łącznie „Administratorami”.

 1. Rejestracja w Serwisie

Z chwilą rejestracji konta Klienta w Serwisie pomiędzy Klientem a SKP dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego Smurfit Kappa Polska sp. z o.o. (dalej „Regulamin”). 1. Zasady gromadzenia danych

 1. Zasady gromadzenia danych przez SKP:

  1. przeglądanie zawartości Serwisu wiąże się z gromadzeniem typowych danych niezbędnych dla wyświetlenia strony internetowej takich jak: adres IP i informacje o przeglądarce internetowej;

  2. złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością rejestracji konta Klienta poprzez formularz rejestracyjny i gromadzeniem w związku z tym danych;

  3. złożenie zapytania wiąże się z gromadzeniem danych za pomocą formularza kontaktowego;

  4. skorzystanie z usługi newsletter wiąże się z gromadzeniem adresu e-mail podanego przy zapisywaniu się na newsletter;

  5. dane są również gromadzone w związku z aktywnością Klienta i Użytkownika strony, (na przykład czas spędzony w Serwisie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data oraz źródło wizyty), jak również z prowadzonymi statystykami sprzedażowymi.

 1. Zasady gromadzenia danych przez Deka Trans:

  1. złożenie zamówienia poprzez formularz zamówienia na oferowane w Serwisie produkty wiąże się z koniecznością gromadzenia danych;

  2. złożenie reklamacji poprzez formularz reklamacji wiąże się z koniecznością gromadzenia danych.

3. Polityka Prywatności Serwisu może ulec zmianie, na którą może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Klient zostanie poinformowany w sposób widoczny i zrozumiały.

4. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.V. Zakres gromadzonych danych

1. Zakres gromadzonych poprzez Serwis danych Klienta został każdorazowo określony w stosowanych w Serwisie formularzach.

2. Dane, których podanie przez Klienta jest niezbędne np. do złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu, czy udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, będą każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Klienta.VI. Źródło danych osobowych

1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i Użytkownikach strony oraz ich zachowaniach w następujący sposób:

   1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Klienta w formularzach dane;

   2. poprzez uzyskiwanie danych Klienta w zakresie nazwy i adresu siedziby z ..................;

   3. poprzez gromadzenie danych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika strony lub Klienta;

   4. poprzez gromadzenie plików „cookies”.

2. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klienta.

3. Jeżeli dane Klienta zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora/ów, to źródłem danych osobowych jest ta osoba. W takim wypadku odpowiedni Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, w tym opis sprawy.    1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Dane Klienta będą przetwarzane przez SKP w celu:

   1. założenia i prowadzenia konta w Serwisie, w ramach realizacji umowy prowadzenia konta;

   2. udzielania odpowiedzi na zapytania złożone przez formularz kontaktowy - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SKP lub zgody, udzielonej poprzez podanie danych w odniesieniu do pól nieobowiązkowych;

   3. realizacji usługi newslettera - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SKP, polegającego na możliwości przekazywania Klientowi/Użytkownikowi strony informacji o działalności SKP, które zamówił, poprzez zapisanie się na newsletter;

   4. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi ze świadczonymi usługami - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SKP;

   5. w celu realizacji obowiązków prawnych, o ile takie będą na SKP spoczywać;

   6. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu, dostosowywania treści do potrzeb Klientów, prowadzenia statystyk sprzedażowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SKP.

2. Dane Klienta będą przetwarzane przez Deka Trans w celu:

 1. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktu/produktów oferowanych w Serwisie;

 2. w celach realizacji obowiązków prawnych, spoczywających na Deka Trans w związku z zawieraniem wyżej wymienionych umów (w szczególności: podatkowych, rachunkowych, archiwizacyjnych);

 3. w celu obsługi reklamacji/dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w związku z zawieraniem wyżej wymienionych umów - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Deka Trans.

3. Dane Użytkownika strony będą przetwarzane przez SKP w celu: analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb Klientów i Użytkowników strony, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SKP.

VIII. Dobrowolność przekazywania danych osobowych

  1. Podanie przez Klienta danych w celach związanych z rejestracją konta oraz złożeniem zamówienia jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży produktu/produktów oferowanych w Serwisie. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie wyżej wymienionej umowy.

  2. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie (nie dotyczy to danych, które nie zostały odznaczone jako niezbędne).

  3. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej Klientów Serwisu jest dobrowolne. Klient może skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania Serwisu bez udostępniania Administratorowi informacji o wizycie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość przeglądania zawartości Serwisu.IX. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzania danych

1. Klient i Użytkownik strony ma prawo do żądania od Administratorów:

   1. wglądu do swoich danych, a także otrzymania ich kopii;

   2. sprostowania lub poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy Klient lub Użytkownik strony zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

   3. usunięcia swoich danych;

   4. przenoszenia danych;

   5. ograniczenia przetwarzania;

   6. wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratorów swoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratorów, Klient i Użytkownik strony ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację.

3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, może ona być w dowolnym momencie wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

X. Odbiorcy danych Klienta lub Użytkownika strony

1. Odbiorcami danych Klienta lub Użytkownika strony, w związku z ich przetwarzaniem przez SKP mogą być: :

  1. dostawcy usług IT, agencje marketingowe;

  2. Deka Trans - w stosunku do danych Klientów (których Administratorem jest SKP), którzy założyli konto w Serwisie. Przedmiotowe dane zostaną udostępnione Deka Trans na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody na ich udostępnienie w celu doprowadzenia do zawarcia z DK Trans sprzedaży produktu/produktów oferowanych w Serwisie;

  3. uprawnione organy, jeśli obowiązek przekazania danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Odbiorcami danych Klienta, w związku z przetwarzaniem danych przez Deka Trans mogą być:

  1. kurierzy, operatorzy pocztowi, podmiot obsługujący płatności elektroniczne;

  2. SKP - w stosunku do danych Klientów (których administratorem jest Deka Trans), którzy zawarli umowy sprzedaży produktu/produktów oferowanych w Serwisie (SKP działa w tym przypadku w roli podmiotu, któremu zlecono przetwarzanie przedmiotowych danych);

  3. uprawnione organy, jeśli obowiązek przekazania danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

   1. Czas przechowywania danych Klienta lub Użytkownika strony

    1. Dane Klienta lub Użytkownika strony będą przechowywane przez SKP:

  1. przez okres korzystania przez Klienta z usług Serwisu w zakresie, w jakim dane Klienta przetwarzane są w celu świadczenia konkretnej usługi i wykonania zobowiązań;

  2. do czasu uwzględnienia zgłoszonego przez Klienta sprzeciwu w zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w oparciu o tzw. prawnie uzasadniony interes SKP;

  3. do czasu wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych, jeśli podstawą przetwarzania była zgoda;

  4. do momentu wygaśnięcia pliku cookie, co dotyczy danych związanych z analizą ruchu sieciowego gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, a w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym SKP do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie;

  5. w zakresie danych takich jak adres IP, informacje o przeglądarce, w związku z udostępnieniem Serwisu przez okres………………………..

  6. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim dane Klienta lub Użytkownika strony będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

    1. Dane Klienta, będą przechowywane przez Deka Trans:

  1. przez czas realizacji umowy z Klientem, a następnie przez okresy wynikające z przepisów prawa podatkowo-rachunkowego;

  2. do czasu uwzględnienia zgłoszonego przez Klienta sprzeciwu w zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w oparciu o tzw. prawnie uzasadniony interes, jednak nie dłużej niż przez okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim dane Klienta będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

   1. Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane Klienta i Użytkownika strony mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W związku z korzystaniem z usługi Google Analitycs dostęp do danych może otrzymać Google LLC i podmioty stowarzyszone zgodnie z informacją na stronie https://policies.google.com/privacy; Google LLC przetwarza dane osobowe w Stanach Zjednoczonych i podlega Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.   1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane Klienta/Użytkownika strony nie będą wykorzystywane do podejmowania wobec niego przez Administratorów decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują wobec tej osoby skutki prawne, lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają.XIV. Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

  1. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o Klientach i Użytkownikach strony za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu Klienta lub Użytkownika strony (komputer, smartfon, itd.).

  2. Ww. informacje wykorzystuje się do zapamiętywania decyzji Klienta lub Użytkownika strony (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja Polityki Prywatności), utrzymania sesji Klienta (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu Klienta oraz jego wizycie służących do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

  3. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi Klientów Serwisu i Użytkowników strony, nie służą też do ich identyfikacji przez SKP.

  4. Klient i Użytkownik strony ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak Klient i Użtykownik strony ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

  5. Klient ma także możliwość korzystania ze strony www. w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

  6. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.

  7. Serwis korzysta z następujących cookies:

Cookie

Rodzaj (niezbędne, funkcjonalne, analityczne)

Cel

Okres przechowywania w urządzeniu

Podmioty uzyskujące dostęp do danych

form_key

Niezbędne

Losowy ciąg przypisany do wszystkich przesyłanych formularzy, w celu ochrony przed fałszowaniem żądań (CSRF).

Na czas trwania sesji użytkownika w sklepie. Sesja to okres w którym użytkownik porusza się po stronie oraz do 10 minut od momentu kiedy przestanie korzystać ze strony.

SmurfitKappa

PHPSESSID

Niezbędne

Zachowuje sesję użytkownika podczas nawigacji pomiędzy stronami

mage-cache-storage

Funkcjonalne

Przechowuje informacje specyficzne dla odwiedzającego

mage-cache-storage-section-invalidation

Funkcjonalne

Przechowuje informacje specyficzne dla odwiedzającego, które powinny być unieważnione.

recently_viewed_product

Funkcjonalne

Przechowuje identyfikator ostatnio przeglądanego produktu

recently_viewed_product_previous

Funkcjonalne

Przechowuje identyfikator poprzednio przeglądanego produktu

recently_compared_product

Funkcjonalne

Przechowuje identyfikatory ostatnio porównywalnych produktów

recently_compared_product_previous

Funkcjonalne

Przechowuje identyfikatory poprzednio porównywalnych produktów dla ułatwienia nawigacji

product_data_storage

Funkcjonalne

Przechowuje konfigurację danych produktów związanych z ostatnio oglądanymi lub porównywanymi produktami

private_content_version

Niezbędne

Przechowuje konfigurację dla danych produktów związanych z Dołącza losową, unikalną liczbę i czas do stron z zawartością klienta, aby zapobiec ich buforowaniu na serwerze

mage-cache-sessid

Niezbędne

Wartość tego cookie wyzwala wyczyszczenie lokalnej pamięci podręcznej.

mage-messages

Niezbędne

Śledzi komunikaty o błędach i inne powiadomienia wyświetlane użytkownikowi, takie jak komunikat zgody na zapisywanie cookie oraz różne komunikaty o błędach.

section_data_ids

Funkcjonalne

Przechowuje informacje specyficzne dla klienta związane z działaniami zainicjowanymi przez kupującego, takie jak wyświetlanie listy życzeń, informacji o kasie itp.

_gat_gtag_UA_44259866_15

Analityczne

wykorzystywany przez Google Analytics do oceny celu wizyty użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron i poprawy jakości obsługi klienta

24 godziny

SmurfitKappa

Google LLC oraz podmioty stowarzyszone zgodnie z informacją na stronie https://policies.google.com/privacy

_ga

wykorzystywany przez Google Analytics do oceny celu wizyty użytkownika, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron i poprawy jakości obsługi klienta

24 godziny

_gid

Przechowuje unikalny identyfikator wykorzystywany do tworzenia statystyk wykorzystywania strony przez użytkownika

2 lata

© 2022 Smurfit Kappa Polska